• slider image 464
 • slider image 474
 • slider image 476
 • slider image 473
 • slider image 475
:::

體育 扯鈴B班 報名額滿

108學年度下學期課後社團 報名期間:2024/02/22 19:00 ~ 2024/02/26 17:00

穿堂
一、二、三、四、五、六
2020/02/24 起至 2020/06/12
每星期 16:10 起至 17:30
1200 元
15 人
17 人
可代購扯鈴(單培鈴500元或三培鈴850元,A、B班課程內容相同
社團簡介:

由於本學期延後開學的原因,原定課程規劃日期順延 2 週,請自行調整課程規劃的參考日期。


108學年度下學期課後社團 扯鈴B班 已報名名單 (共 17 筆)

 • 學生姓名
 • 學生班級
 • 結果
 • 學生姓名
 • 呂○浵呂芮浵呂芮浵
 • 一年1班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 宋○儀
 • 三年10班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 賴○勳
 • 一年5班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 陳○妤
 • 四年12班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 蘇○右
 • 一年6班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 黃○澤
 • 一年4班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 陳○榤
 • 二年2班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 蔡○伊
 • 一年10班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 戴○呈
 • 四年13班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 戴○安
 • 二年9班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 王○翔
 • 一年11班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 吳○捷
 • 一年12班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 陳○潔
 • 二年6班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 李○菲
 • 一年3班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 程○峯
 • 二年4班 0
 • 正取
 • 學生姓名
 • 林○樺
 • 三年11班 0
 • 備取
 • 學生姓名
 • 楊○宇
 • 四年9班 0
 • 備取