• slider image 464
 • slider image 474
 • slider image 476
 • slider image 473
 • slider image 475
:::

綜合 魔術班 現在非報名時間

112學年度第二學期課後社團 報名期間:2024/05/24 08:00 ~ 2024/06/05 17:30

教室
一、二、三、四、五、六
2024/03/11 起至 2024/05/31
每星期 16:10 起至 17:30
1025 元 (額外費用 500 元)
15 人
12 人
材料費:魔術道具500元(不須再帶器材)
社團簡介:


112學年度第二學期課後社團 魔術班 已報名名單 (共 12 筆)

 • 學生姓名
 • 學生班級
 • 結果
 • 學生姓名
 • 張○瑄
 • 五年14班 23
 • 正取
 • 學生姓名
 • 陳○丞
 • 三年8班 4
 • 正取
 • 學生姓名
 • 張○妍
 • 五年11班 22
 • 正取
 • 學生姓名
 • 林○卉
 • 三年10班 18
 • 正取
 • 學生姓名
 • 黃○閔
 • 五年11班 11
 • 正取
 • 學生姓名
 • 謝○儱
 • 一年8班 3
 • 正取
 • 學生姓名
 • 温○霆
 • 六年9班 12
 • 正取
 • 學生姓名
 • 楊○雅
 • 六年11班 26
 • 正取
 • 學生姓名
 • 戴○豪
 • 四年2班 6
 • 正取
 • 學生姓名
 • 鍾○羽
 • 二年5班 15
 • 正取
 • 學生姓名
 • 洪○梣
 • 一年8班 23
 • 正取
 • 學生姓名
 • 程○翔
 • 三年7班 13
 • 正取