Web Title:112 學年度 614112 學年度 614

112 學年度 614 收支簿

收支日期 品項 金額
2022-10-03 班費收入5位 2500
2022-10-04 班費收入2位 1000
2022-10-05 班費收入3位 1500
2022-10-06 班費收入1位 500
2022-10-07 班費收入4位 2000
2022-10-07 社會作業簿 -1260
2022-10-07 數學練功房 -805
2022-10-07 數學練功房 -805
2022-10-07 國語作業簿、課堂演練 -3190
2022-10-07 數學作業簿、隨堂演練、單元卷 -4340
2022-10-11 班費收入2位 1000
2022-10-12 班費收入3位 1500
2022-10-17 班費收入1位 500
2023-03-10 班級費4人 2000
2023-03-13 班級費5人 2500
2023-03-14 班級費1人 500
2023-03-15 班級費3人 1500
2023-03-17 班級費1人 500
2023-03-20 班級費2人 1000
2023-03-21 班級費1人 500
2023-03-22 社會練習簿 -1260
2023-03-22 國語隨堂演練、作業簿 -3080
2023-03-22 數學科補充教材 -4340
2023-03-24 班級費1人 500
2023-03-25 班級費1人 500
2023-03-31 班級費1人 500
2023-04-17 班級費1人 500
2023-04-21 班級費1人 500
2023-04-26 班級費1人 500
2023-04-27 班級費2人 1000
2023-04-28 班級費1人 500
2023-05-24 英語村參訪活動(保險與車資) -3240
2023-05-24 未參加英語村活動退費120 -120
2023-06-13 暑假作業 -1400
總計 -340
更多帳目

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21

1120309性別平等教育課程

文章選單

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

網站列表

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

空氣品質

空氣品質完整預報

線上聊天室

倒數計時

2022 聖誕節

標籤