Web Title:蘇老師的台語世界蘇老師的台語世界

2018年畢業生台語詩~1

hōo秋天ê  

6年2班 陳語彤

熱天tiām-tiām已經過

Hipê景緻無tè tshuē

秋天詩親像一pak

涼亭gia̍h頭看明月

天星閃爍伴燈火

輪到你kah 阮交陪

beh kā你講出心內話

知按怎對你來pué-huē

 

涼涼ê秋風ûn-ûn-á

kah樹叢tshun無幾蕊花

紅紅ê樹葉飛ah

美麗êá葉紅kah親像血

一葉一葉攏是我ê寶貝

向望永遠kahtuè

千言萬語山盟海誓

--ê情批

2018年阿公店溪文學獎

台語童詩第一名

PS:檔案有學生 ê 台語詩

  •  
    1) 2017-18永康國小台語詩-6年級-裝訂本.pdf