Web Title:蘇老師的台語世界蘇老師的台語世界

2019年畢業生台語詩

無言ê母語(台語文)

作者:蘇晏德

今夜冷風吹kah凍心肝

街路冷清人孤單

母語teh喉叫心畏寒

無你台灣是beh按怎

你我ná-ē chiah無緣

台灣變kah chiah-nī可憐

母語親像一káng

恬恬chiūⁿbeh做仙

母語thn̂gê芳味

會愈來愈稀微

你敢有聽--

teh-beh chhōe無伊

破碎是啥人ê心肝

我攏chhōe無伴

叫我按怎活

破碎是啥人ê心肝

PS:檔案有學生 ê 台語詩

  •  
    1) 永康國小台語詩-6年級-裝訂本.pdf