• slider image 464
 • slider image 474
 • slider image 476
 • slider image 473
 • slider image 475
:::

綜合 兩人兩貓桌遊

109學年度第一學期課後社團 開放報名期間: ~

教室
一、二、三、四、五、六
2020/09/14 起至 2020/12/18
每星期 13:00 起至 14:20
1200 元 (額外費用 500 元)
15 人
17 人
教具使用費500元(另贈桌遊乙盒)

109學年度第一學期課後社團 兩人兩貓桌遊 已報名名單 (共 17 筆)

 • 學生姓名
 • 學生班級
 • 結果
 • 學生姓名
 • 鄭○伶
 • 四年6班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 黃○靜
 • 三年4班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 葛○呈
 • 四年9班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 林○宇
 • 三年7班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 劉○隆
 • 二年15班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 董○希
 • 二年5班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 葛○權
 • 一年4班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 張○庭
 • 五年4班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 吳○宸
 • 二年6班
 • 正取
 • 學生姓名
 • Mei○n
 • 三年6班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 劉○齊
 • 三年5班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 陳○帆
 • 一年8班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 陳○蓁
 • 四年8班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 蘇○楷
 • 一年11班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 曾○堉
 • 二年12班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 葉○彤
 • 三年12班
 • 備取
 • 學生姓名
 • 董○晞
 • 五年3班
 • 備取